Všeobecné obchodní podmínky

na webu Aukce a dražby nemovitostí, prodáme i Vaši nemovitost 123

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky účasti na elektronické aukci v aukčním systému provozovaném na adrese www.prodano123.cz, platné od 7.11.2019

 

I. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují pravidla užívání internetového aukčního portálu www.prodano123.cz jeho návštěvníky a uživateli, a zároveň podmínky účasti jednotlivých Účastníků elektronických aukcí uskutečňovaných prostřednictvím portálu www.prodano123.cz. Svojí registrací na aukčním portále www.prodano123.cz poskytuje Zájemce o účast v aukci svůj souhlas s následujícím zněním VOP.

 Identifikační údaje Poskytovatele aukce:

                                      Společnost:                              Zareta plus s.r.o.

Sídlo:                                        Pujmanové 879/31, 140 00 Praha 4

Korespondenční adresa:          Pětihosty 85, 251 67

IČ:                                             28255054

DIČ:                                          CZ 28255054

E-mail:                                      zaretaplus@gmail.com; info@prodano123.cz

Tel.:                                           +420 774204948

ID datové schránky:                  8mvcprk

(dále též jen jako: „Poskytovatel“)

 

II. Definice základních pojmů

Definice základních pojmů se nachází v samostatném dokumentu na portále www.prodano123.cz, v patičce tohoto portálu pod názvem Základní slovník pojmů. Tento dokument je součástí VOP.

 

Část VOP pro kupující (Účastníky aukce)

III. Registrace uživatele

Každý uživatel, který má zájem o využívání služeb portálu www.prodano123.cz musí provést registraci vyplněním registračního formuláře. Registrace je bezplatná.

Uživatel je povinen do registrace vyplnit úplné a pravdivé údaje, za které je plně odpovědný.

Uživatel si pro registraci do aukčního systému zvolí uživatelské jméno a heslo.

Po provedení registrace má Uživatel, resp. Zájemce o účast v aukci, k dispozici správu svého uživatelského účtu, kde se zobrazují jeho identifikační údaje, požadavek na změnu hesla, notifikace e-mailových zpráv o nově vypsaných aukcích, informace o jeho vyhlášených aukcích, informace o všech podáních, které podal do jednotlivých aukcí.

Uživatel je povinen při registraci uvést správně a pravdivě požadované identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, trvalé bydliště a datum narození, popř. název právnické osoby, sídlo, IČ, DIČ, jméno a příjmení a datum narození osoby, oprávněné jednat a podepisovat za právnickou osobu, a kontaktní údaje.

Identifikační údaje je uživatel povinen udržovat v aktuálním stavu. Uživatel nese odpovědnost za škodu vzniklou uvedením nepravdivých identifikačních údajů. Uživatel je povinen ihned oznámit Poskytovateli aukce případnou změnu identifikačních údajů, nejpozději však při přihlášení do konkrétní aukce.

Uživatel bere registrací do systému na vědomí, že je povinen sdělit pravdivě své identifikační údaje a podrobit se identifikaci a případné kontrole ze strany Poskytovatele v souladu s ust. § 8 a § 9 zákona č. 253/2008 Sb., zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel je povinen na vyzvání Poskytovatele neprodleně doložit pravdivost identifikačních údajů a je povinen akceptovat verifikaci pravosti listin, jejich obsah, pravost úředního ověření a pravdivost shora uvedených prohlášení Poskytovatelem aukce.

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit registraci v případě porušení VOP uživatelem. Po zrušení registrace nemá uživatel možnost využívat služby portálu www.prodano123.cz. Každý uživatel může mít zřízen pouze jeden účet. Zjistí-li Poskytovatel, že uživatel má zřízeno více účtů, je oprávněn bez náhrady tyto účty uživateli zrušit. Každý uživatel se může zúčastnit více aukcí, ale pod jedním účtem.

IV. Způsob a provedení aukce

Způsob provedení aukce je dán použitou softwarovou aplikací aukce. Na elektronickou aukci se nevztahují ustanovení právních úprav upravujících veřejné dražby dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

Aukce probíhá formou anglické aukce. U anglické aukce se postupuje od předem stanovené vyvolávací ceny směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů. Vítězem aukce se stane ten Účastník aukce, který nabídne nejvyšší cenu.

V. Aukční systém

Poskytovatelem aukčního systému je společnost provozující internetový aukční systém, který umožňuje Vyhlašovateli prodat/pronajmout Předmět elektronické aukce, stanovit podmínky prodeje/nájmu a převodu vlastnických či užívacích práv k Předmětu elektronické aukce a Účastníkovi aukce nabízený Předmět aukce poptat, a v případě vítězství v aukci jej získat.

Poskytovatel jako provozovatel elektronického aukčního systému zajišťuje jeho správu a podporuje nabídku Předmětu elektronické aukce prostřednictvím jeho propagace na realitních serverech a zasíláním obchodních sdělení s tím, že je oprávněn k těmto účelům publikovat elektronické aukce Vyhlašovatelů veřejnosti, včetně fotografií a popisu nabízeného Předmětu elektronické aukce na základě Vyhlašovatelem uděleného souhlasu k takovému způsobu jejich užití, definovaném ve Smlouvě o provedení elektronické aukce.

Poskytovatel nenabízí v elektronických aukcích vlastní Předměty aukce a neúčastní se jakýmkoliv způsobem uzavírání kupních smluv, nájemních smluv a dalších smluv mezi Vyhlašovatelem a Účastníkem elektronické aukce, pokud není v Aukční vyhlášce uvedeno jinak. 

Součástí systému je evidence jednotlivých Účastníků aukce, veškeré vstupy, včetně chybových, jsou logovány v aukčním logu. Je kontrolován časový průběh aukce.

Poskytovatel aukčního systému zajišťuje kompletní provoz aukčního systému. Provádí veškerá nastavení, eviduje a registruje Účastníky, provádí zadávání editace aukcí, dohlíží nad průběhem aukcí, prezentuje výsledky aukcí. Poskytovatel nemůže být sám Vyhlašovatelem aukcí.

Vstup do systému je zabezpečen šifrováním pomocí SSL.

Technické nároky na softwarovou aplikaci jsou následující:

Počítač Účastníka aukce musí být připojen k internetu linkou minimálně 256kbit/s, optimálně 1Mbit/s a více a nesmí docházet k výpadkům tohoto internetového připojení na straně Účastníka. Pro bezproblémovou účast v aukci je nutné nainstalovat a použít některý z podporovaných webových prohlížečů v aktuální verzi: Firefox, Safari, Chrome, Internet Explorer a musí být povolen JavaScript v těchto prohlížečích. 

VI. Aukční jistota

Poskytovatel je oprávněn po Účastníkovi aukce žádat složení Aukční jistoty, v takovém případě se může Účastník aukce účastnit aukce až poté, co uhradí Aukční jistotu, za podmínek uvedených v tomto článku.

 Není-li v Aukční síni stanoveno jinak, platí následující ustanovení:

 1. Účastníkovi aukce, který je řádně registrován do aukčního systému a požádal prostřednictvím aukčního systému o účast v konkrétní aukci, je zasláno na emailovou adresu, uvedenou Zájemcem o účast v aukci při registraci do aukčního systému, číslo účtu, na který je možno Aukční jistotu složit. Jako variabilní symbol se uvádí číslo aukce a specifický symbol je rodné číslo nebo IČ Účastníka. Pokud jsou tyto údaje uvedené v Aukční síni a v Aukční vyhlášce, nemusí být Účastníkovi odeslány na jeho e-mail. Výše Aukční jistoty je vždy uvedena v Aukční síni. V případě, že bude Aukční jistota složena jinou osobou než Účastníkem aukce, považuje se takto složená Aukční jistota za jistotu složenou Účastníkem aukce a Účastník aukce odpovídá za případné škody tím vzniklé.
 2. Účastník aukce je povinen složit Aukční jistotu nejpozději do data a hodiny uvedeného v Aukční síni. Aukční jistota je považována za složenou jejím připsáním na účet Poskytovatele. Poskytovatel nepřijímá Aukční jistoty v hotovosti, ale Poskytovatel může akceptovat expresní platbu, pokud budou finanční prostředky připsány na účet Poskytovatele před zahájením aukce. Poskytovatel si ověří tuto skutečnost v internetovém bankovnictví po zaslání potvrzení odeslání expresní platby bankou Účastníka aukce. Při požadavku na platbu Aukční jistoty v jiné měně než v Kč, může z důvodu hospodárnosti Poskytovatel umožnit složení Aukční jistoty i na jiný účet, než je uveden v Aukční vyhlášce, a to na náklady Účastníka aukce. Poskytovatel disponuje multiměnovým účtem a přijímá platby v Eurech, USD, GBL.
 3. Složení Aukční jistoty zakládá právo Účastníka aukce na účast v příslušné elektronické aukci a povinnost Poskytovatele Účastníkovi aukce tuto účast umožnit schválením Přihlášky do elektronické aukce pouze za podmínek, uvedených v tomto odstavci. Účast na aukci nemusí být schválena Poskytovatelem pouze v případě, že do zahájení aukce Účastník nedoloží ověření totožnosti, je-li toto ověření požadováno.
 1. Umožněním účasti (schválením Přihlášky k aukci) se rozumí umožnění Účastníkovi aukce činit příhozy. O schválení je Účastník aukce vyrozuměn na emailovou adresu, uvedenou Zájemcem o účast v aukci při registraci do aukčního systému.
 1. Účastníkům, kteří se nestanou vítězi aukce, bude Aukční jistota vrácena do 5 pracovních dnů ode dne skončení aukce na účet, ze kterého byla Aukční jistota poslána. V případě platby v cizí měně na účet, který Účastník uvedl při registraci do aukčního systému. Při zahraniční platbě, popř. při platbě na účet v jiné měně, nese náklady spojené s převodem Účastník aukce.

VII. Podmínky účasti v elektronické aukci

 1. Elektronické aukce se mohou zúčastnit fyzické osoby, které jsou svéprávné v plném rozsahu a které uzavřely s Poskytovatelem Smlouvu o účasti v elektronické aukci a splnily veškeré podmínky dané Aukční vyhláškou, uveřejněné v Aukční síni.
 2. Elektronické aukce se mohou zúčastnit právnické osoby zapsané v obchodním nebo jiném rejstříku, které uzavřely s Poskytovatelem Smlouvu o účasti v elektronické aukci, a splnily veškeré podmínky dané Aukční vyhláškou, uveřejněné v Aukční síni. Účastník aukce prohlašuje, že je srozuměn s tím, že veškeré úkony v elektronické aukci smí činit pouze osoba oprávněná jednat a podepisovat za právnickou osobu.
 3. V případě, že jsou z elektronické aukce vyloučeny osoby dle požadavků Vyhlašovatele, je tato skutečnost uvedena v Aukční síni.
 4. Osoba, která má zájem účastnit se elektronické aukce, na jejímž základě má být vybrána vítězná nabídka, je povinna uzavřít s Poskytovatelem Smlouvu o účasti v elektronické aukci, kde podpis Účastníka aukce musí být úředně ověřen. Podpis této Smlouvy opravňuje Účastníka, po splnění podmínek stanovených příslušnou Aukční vyhláškou, k účasti na elektronické aukci pořádané Poskytovatelem a k převzetí důvěrných informací k Předmětu elektronické aukce. Součástí Smlouvy o účasti v elektronické aukci jsou podmínky uvedené v Aukční síni, příslušející ke konkrétní aukci.
 5. Zájemce uzavírá s Poskytovatelem Smlouvu o účasti v elektronické aukci následujícím postupem:Po přihlášení do systému Poskytovatele na www.prodano123.cz pod svým uživatelským jménem a heslem, a po kliknutí na konkrétní aukci, klikne na pole "Přihlásit se do aukce", čímž učiní Poskytovateli návrh na uzavření smlouvy o účasti v elektronické aukci. Po splnění tohoto postupu se zobrazí pod aukční síní oznámení "Vaše přihláška do aukce byla přijata", a zároveň toto oznámení bude odesláno Zájemci o účast v aukci do emailové schránky na emailovou adresu, kterou Zájemce o účast v aukci uvedl při registraci. Smlouva o účasti v elektronické aukci je uzavřena okamžikem, kdy se Zájemci o účast v aukci objeví pod Aukční síní oznámení "Vaše přihlášení do aukce bylo schváleno" nebo okamžikem, kdy přijde Zájemci toto oznámení do jeho emailové schránky, podle toho, která z těchto skutečností nastane dřív.
 • 5.1 Je-li v aukční síni uvedeno, že Poskytovatel vyžaduje ověření totožnosti:
 • Po přihlášení do systému Poskytovatele na www.prodano123.cz pod svým uživatelským jménem a heslem, a po kliknutí na konkrétní aukci, klikne na pole "Přihlásit se do aukce"", čímž učiní Poskytovateli návrh na uzavření Smlouvy o účasti v elektronické aukci. Po splnění tohoto postupu se zobrazí pod Aukční síní oznámení "Vaše přihláška do aukce byla přijata ", a zároveň toto oznámení bude odesláno Zájemci o účast v aukci do emailové schránky na emailovou adresu, kterou Zájemce o účast v aukci uvedl při registraci. Zájemce si stáhne na webu ve Formulářích Prokázání totožnosti podle toho, zda se přihlašuje jako fyzická (FO) nebo právnická (PO) osoba, které Účastník aukce podepíše úředně ověřeným podpisem a společně se Smlouvou o účasti v elektronické aukci, opatřené také úředně ověřeným podpisem, doručí Poskytovateli na adresu: Zareta plus s.r.o., Pětihosty 85, 251 67 Pyšely nebo do datové schránky 8mvcprk. V případě zasílání dokumentů z osobní nebo firemní datové schránky není potřeba nechávat podpisy úředně ověřit. Po doručení tohoto prohlášení zašle Poskytovatel zájemci o účast v aukci do emailové schránky oznámení o provedení ověření totožnosti. Úředně ověřený podpis může být nahrazen tak, že zájemce o aukci podepsané prohlášení naskenuje do jediného souboru ve formátu PDF, k tomuto souboru připojí zaručený elektronický podpis a odešle emailem na adresu zaretaplus@gmail.com nebo do výše uvedené datové schránky. Smlouva o účasti v elektronické aukci je uzavřena okamžikem, kdy se účastníkovi objeví v aukční síni oznámení "Vaše přihláška do aukce byla schválena" nebo okamžikem, kdy přijde zájemci toto oznámení do jeho emailové schránky, podle toho, která z těchto skutečností nastane dřív.
 1. Nezávisle na tom, zda Poskytovatel požaduje ověření totožnosti, platí, že je-li Účastníkem aukce manžel, a budou-li na nabytí předmětu aukce použity prostředky SJM, Účastník aukce prohlašuje uzavřením Smlouvy o účasti v elektronické aukci, že druhý manžel výslovně souhlasí s účastí v aukci a k podpisu kupní smlouvy tento souhlas doloží, popř. kupní smlouvu podepíší oba manželé. Nepředloží-li Účastník aukce souhlas, nebo nepodepíší-li kupní smlouvu oba manželé, je Účastník aukce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši Aukční jistoty. Účastník zaplatí smluvní pokutu do 10-ti pracovních dnů od doručení první písemné výzvy Poskytovatele k její úhradě, a to na číslo účtu, které Poskytovatel Účastníkovi ve výzvě sdělí.
 2. Poskytovatel si může v určitých případech (např. aukce nemovitostí a/nebo obchodních podílů) vyžádat od Účastníků aukce předložení informací o způsobu a schopnosti financování Předmětu elektronické aukce. Tento požadavek bude vždy uveden v předmětné Aukční vyhlášce.
 3. Účastník aukce svou účastí v aukci souhlasí s návrhy smluv, které jsou zveřejněny v aukční síni a je připraven v případě vítezství v aukci na smlouvy v uvedeném znění přistoupit.

 

VIII. Průběh aukce

 1. Pro vstup do elektronické Aukční síně se použije internetový odkaz (adresa), který je uveden v Aukční vyhlášce nebo na internetových stránkách www.prodano123.cz provozovaných Poskytovatelem. Kliknutím na něj se Účastníkovi otevře internetový prohlížeč na adrese elektronické Aukční síně Poskytovatele. Účastník bude vyzván k zadání přístupových údajů (Přihlašovacího jména a hesla). Pokud tyto údaje zadá Účastník správně (heslo je skryto), proběhne autentifikace a otevře se elektronická Aukční síň. V případě, že Účastník heslo zapomene, zadá svůj e-mail a klikne na odkaz pro reset hesla v přihlášení. Na email mu přijde odkaz, z odkazu se proklikne na formulář, kde zadá nové heslo. V případě jakýchkoli komplikací má Účastník možnost kontaktovat administrátora.
 2. Pro možnost vyzkoušení a seznámení se s elektronickou Aukční síní je vystavena zkušební DEMO aukce, do které lze činit nezávazná podání. Před vstupem do skutečné aukce doporučujeme si systém vyzkoušet.
 3. DEMO aukce nabízí Účastníkovi seznámení se s prostředím elektronické Aukční síně, podáváním nabídek a chováním celého systému během zkušebního spuštění elektronické aukce s fiktivním předmětem elektronické aukce. Veškeré nabídky učiněné v tomto kole jsou pouze zkušební a nejsou započítávány do nabídek v aukčním kole. Jakékoli nesnáze při Vašem zkušebním provozu Vám rádi během zadávacího kola odstraníme, obraťte se s důvěrou mezi 8.00 a 16.00 v pracovní dny na e-mail info@prodano123.cz. Účastník aukce se nemusí zkušebního kola v demo verzi zúčastnit.
 4. Doporučujeme Vám, abyste přistupovali s respektem k vyzkoušení DEMO aukce a ujistili se, že je Vám systém srozumitelný a vše je funkční. 
 5. Aukce bude zahájena dle data, hodiny a minut stanovených v Aukční síni v reálném čase elektronického aukčního systému. Od tohoto okamžiku je umožněno Účastníkům aukce činit příhozy na stránce s podrobnostmi o konkrétní aukci. Aukce probíhá tak, že se od vyvolávací ceny postupuje směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů. Vyvolávací cena pro elektronickou aukci je stanovena příslušnou Aukční síní. Minimální příhoz pro elektronickou aukci je stanoven příslušnou Aukční síní. Maximální příhoz pro elektronickou aukci je stanoven příslušnou Aukční síní nebo není stanoven vůbec. Nabídka Účastníka musí přesáhnout aktuálně nejvyšší nabídku nejméně o minimální příhoz, nejvýše však o maximální příhoz. Pokud tato podmínka nebude splněna, nebude nabídka učiněná Účastníkem systémem akceptována. Proces je zcela automatizován a není možné jej měnit ani prodlužovat zásahem administrátora.
 6. Začátek, doba trvání a ukončení elektronické aukce je stanoveno příslušnou Aukční vyhláškou.
 7. Ukončení elektronické aukce je stanoveno příslušnou Aukční vyhláškou, pokud nedojde k platnému navýšení nabídky v posledních 2 - 5 minutách (viz Aukční vyhláška) před ukončením elektronické aukce.
 8. Neučiní-li některý Účastník za stanovených podmínek nabídku vyšší, než je dosavadní nejvyšší nabídka, v intervalu 5 minut před ukončením elektronické aukce dle Aukční vyhlášky, Aukční síň se uzavře a elektronická aukce skončí. Pokud některý z Účastníků v intervalu 5 minut před skončením elektronické aukce učiní vyšší nabídku, prodlužuje se doba průběhu elektronické aukce o dalších 5 minut. Takto bude elektronická aukce pokračovat až do té doby, kdy poté, co některý z Účastníků učiní za stanovených podmínek nejvyšší nabídku, nebude žádným Účastníkem učiněna nabídka vyšší, a to opět ve dvouminutovém intervalu. Po marném uplynutí pětiminutového intervalu posledního prodloužení v pořadí, se uzavře elektronická Aukční síň a elektronická aukce skončí. 

IX. Odměny a pokuty hrazené Účastníkem aukce:

 1. Vítěz aukce je povinen uhradit Poskytovateli smluvní odměnu odpovídající výši 50% z Aukční jistoty. Polovina Aukční jistoty bude použita Poskytovatelem na úhradu odměny a dalších 50% Aukční jistoty se započítá Vyhlašovateli jako částečná úhrada kupní ceny. Poskytovatel do 5 pracovních dnů od uzavření Smlouvy vystaví Vítězi aukce daňový doklad – fakturu o zaplacení. Variabilní symbol je číslo aukce a specifický symbol je RČ nebo IČ.
 1. Účastník složením Aukční jistoty souhlasí, že stanovená odměna Poskytovatele je spravedlivou odměnou za organizaci elektronické aukce, a že plně akceptuje jak její výši, tak způsob její úhrady.
 1. V případě, že Účastník aukce, který se stane Vítězem, poruší své povinnosti, které vyplývají ze Smlouvy o účasti v elektronické aukci, tedy povinnosti plynoucí z Aukční síně nebo z těchto Všeobecných obchodních podmínek, a to zejména následujícími způsoby:

3.1 neuzavře-li do 15 - 20 dnů od skončení aukce s Vyhlašovatelem smlouvu o smlouvě budoucí či přímo kupní nebo nájemní smlouvu,

3.2 bude-li Vítěz aukce požadovat změny smlouvy o smlouvě budoucí, kupní nebo nájemní smlouvy, ačkoli účastí v aukci souhlasil s uveřejněným zněním smluv, nedohodnou-li se smluvní strany jinak nebo pokud to nevyžadují individuální podmínky případu

3.3 neuhradí kupní cenu či zálohu na kupní cenu úplně a včas, ruší se jeho vítězství v elektronické aukci s tím, že je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši Aukční jistoty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody a doplacení rozdílu vzniklého mezi vítěznou nabídkou a nabídkou postoupenou na místo Vítěze.

 1. V případě, že Vítěz aukce neuzavře smlouvu o smlouvě budoucí/kupní/nájemní smlouvu s Vyhlašovatelem z důvodů na straně Vyhlašovatele, nárok Poskytovatele vůči Vítězi aukce na odměnu dle tohoto článku nevzniká.

X. Důvěrné informace

Podpisem Smlouvy o účasti v elektronické aukci se Účastník zavazuje k následujícímu nakládání s důvěrnými informacemi, kterými jsou:

 1. informace, data a údaje týkající se Vyhlašovatele, Poskytovatele a Předmětu aukce, které byly Účastníkovi aukce zpřístupněny v souvislosti s elektronickou aukcí, a to ať v přenosné či nepřenosné podobě, zachycené písemně či na jakémkoliv nosiči dat, či sdělené ústně nebo v jakékoli jiné formě (ať označené jako důvěrné nebo bez tohoto označení);
 2. veškeré informace, dokumenty a záznamy obsahující informace o Vyhlašovateli nebo Předmětu aukce, které budou předávány elektronicky nebo v písemné podobě, nebo které se budou nacházet v informační místnosti dostupné dle specifikace v Aukční síni;
 3. rozbory, studie a jiné údaje vyhotovené Účastníkem aukce nebo osobami, kterým Účastník aukce informace o Vyhlašovateli nebo Předmětu aukce poskytl, obsahující či jinak vyjadřující informace, jež jsou popsány v předchozích dvou odstavcích nebo byly vytvořeny na jejich základě.

Důvěrné informace nezahrnují informace, které:

 1. v okamžiku jejich poskytnutí byly veřejně známé, nebo které se, aniž by došlo k porušení právních povinností, staly veřejně známými poté, co byly Účastníkovi aukce nebo osobám jím zmocněným poskytnuty;
 2. byly nezávisle na Vyhlašovateli a Poskytovateli získány Účastníkem aukce, jeho poradci či společníky, a to jinak než porušením právních povinností;
 3. byl Účastník aukce povinen poskytnout třetím osobám na základě zákonem uložené povinnosti, za předpokladu, že Účastník aukce bude neprodleně informovat Poskytovatele, že se na něho taková zákonem uložená povinnost vztahuje;
 4. nebo poskytl Účastník aukce třetím osobám s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.

Účastník aukce se zavazuje, že bude využívat důvěrné informace pouze způsobem stanoveným v těchto Všeobecných obchodních podmínkách nebo způsobem, který bude následně mezi Poskytovatelem a Účastníkem aukce dohodnut.

Účastník aukce se zavazuje uchovávat poskytnuté důvěrné informace v tajnosti a nezpřístupnit je s dále uvedenými výjimkami třetím osobám, a to po celou dobu, co bude mít důvěrné informace k dispozici.

Účastník aukce se zavazuje, že zajistí řádné a bezpečné uložení veškerých důvěrných informací.

Účastník aukce bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele důvěrné informace nesdělí, ani je jinak nezpřístupní, jakýmkoliv jiným osobám než svým zaměstnancům, poradcům, společníkům nebo zástupcům Účastníka aukce, kteří je nezbytně nutně potřebují znát pro účely aukce. Účastník aukce je povinen zavázat osoby, jimž důvěrné informace poskytne, povinností chránit důvěrné informace alespoň ve stejném rozsahu, v jakém je tato povinnost stanovena pro Účastníka aukce těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Účastník aukce odpovídá za porušení této povinnosti třetí osobou.

Účastník se dále zavazuje, že pokud se nestane vítězem, bezodkladně po skončení aukce zničí veškeré dokumenty, listiny, nosiče dat či záznamy na paměťových médiích, obsahující důvěrné informace (včetně vymazání jakýchkoli dočasných kopií důvěrných informací vytvořených či nacházejících se na jakémkoli záznamovém médiu).

Účastník aukce bere na vědomí, že informace o Vyhlašovateli, Poskytovateli či další údaje, které mu budou v průběhu aukce poskytnuty, mohou obsahovat osobní údaje. Účastník aukce se zavazuje zachovávat ohledně takových osobních údajů mlčenlivost a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně osobních údajů, v platném znění a rovněž jako s důvěrnými informacemi podle těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Pokud Účastník poruší kteroukoli povinnost sjednanou v bodě XI těchto VOP., je povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc Korun českých) za každé jednotlivé porušení takové povinnosti, a dále pak škody vzniklé Poskytovateli, vyplývající z porušení povinností Účastníka, včetně nákladů na elektronickou aukci. Účastník zaplatí smluvní pokutu do 10-ti pracovních dnů od doručení první písemné výzvy Poskytovatele k její úhradě, a to na číslo účtu, které Poskytovatel Účastníkovi ve výzvě sdělí.  Nárokem na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo Poskytovatele požadovat náhradu vzniklé škody.

XI. Uzavření smlouvy s Vítězem

Vítězem aukce se stane ten Účastník, jehož nabídka bude v okamžiku ukončení elektronické aukce nejvyšší. Toto resumé bude Vítězi oznámeno Poskytovatelem. Výsledek elektronické aukce a označení Vítěze (pouze ve formě identifikátoru), včetně jejího celého průběhu, je viditelné v ukončených aukcích přímo v detailu aukce. Tyto informace nejsou veřejné a aukční protokol je přístupný pouze registrovaným Účastníkům aukce. Všichni Účastníci jsou uvedeni pouze pod svými identifikátory a nelze získat jejich osobní údaje.

Není-li v aukci s požadovanou limitní cenou limitní ceny dosaženo, má Vyhlašovatel právo neuzavřít Smlouvu s Vítězem aukce. O požadavku limitní ceny je každý Účastník informován v Aukční síni.  O tom, že nebylo dosaženo limitní ceny, je Vítěz aukce informován e-mailem po vyhodnocení výsledků aukce Poskytovatelem. Vyhlašovatel aukce je oprávněn se rozhodnout, jestli bude nejvyšší nabídku akceptovat, i když nebude dosaženo limitní ceny. Tuto skutečnost oznámí Poskytovateli nejpozději do 3 dnů od ukončení aukce. Poskytovatel bude o akceptaci nejvyšší nabídky pod limitní cenou informovat neprodleně Vítěze aukce.

Vítězem aukce se může také stát Účastník, jenž akceptuje cenovou nabídku KUP TEĎ. Cenová nabídka KUP TEĎ je pevně stanovená částka, za kterou si Účastník může předmět elektronické aukce, kdykoliv v průběhu elektronické aukce koupit, nestanoví-li Aukční vyhláška jinak. V případě akceptování cenové nabídky KUP TEĎ se ukončí elektronická aukce a Aukční síň se uzavře.

Vítězi aukce vzniká právo i povinnost uzavřít s Vyhlašovatelem do 15 - 20 dnů (viz Aukční vyhláška) od ukončení aukce smlouvu o smlouvě budoucí/kupní/nájemní smlouvu, jejíž text je jako příloha nedílnou součástí příslušné Aukční vyhlášky. Ve smlouvě budou upraveny pouze údaje ohledně smluvních stran a kupní ceny, která bude odpovídat výši vítězné nabídky. Vítěz aukce nemá nárok na změnu smluvní dokumentace. Ke změně smluv může dojít pouze v případě, že se Vyhlašovatel a Vítěz aukce na navrhované změně shodnou.

V případě, že Vítěz elektronické aukce poruší své povinnosti následujícím způsobem:

• neuzavře Smlouvu ve znění, jak byla zveřejněna v Aukční vyhlášce;

• neuhradí kupní cenu či zálohu na kupní cenu úplně či včas;

• neuhradí odměnu Poskytovateli;

ruší se jeho vítězství v elektronické aukci s tím, že je povinen zaplatit smluvní pokutu dle těchto Všeobecných obchodních podmínek a na jeho místo nastupuje Účastník s druhou nejvyšší nabídkou, na kterého se hledí jako na Vítěze aukce.

 

Část VOP pro prodávající (Vyhlašovatele)

XII. Práva a povinnosti mezi Vyhlašovatelem a Poskytovatelem

Vyhlašovatel na základě Smlouvy o provedení elektronické aukce, uzavřené s Poskytovatelem, pověřuje Poskytovatele k tomu, aby pro Vyhlašovatele uspořádal aukci, kterou Vyhlašovatel může získat příležitost prodat či pronajmout Předmět aukce třetí osobě tak, aby Vyhlašovatel měl možnost uzavřít nájemní/kupní smlouvu na Předmět aukce za nejvyšší cenu dosaženou v aukci.

XIII. Odměny, poplatky a pokuty

Skončí-li elektronická aukce úspěšně, vznikne Vyhlašovateli povinnost uzavřít s Vítězem aukce Smlouvu na Předmět elektronické aukce (vyjma situace, kdy si Vyhlašovatel stanovil ve Smlouvě o provedení elektronické aukce limitní cenu a vítězná nabídka jí nedosáhla) a současně vzniká Poskytovateli nárok na Smluvní odměnu, a to dle následujících podmínek:

Odměny a pokuty hrazené Vyhlašovatelem:

 1. V případě, že Vyhlašovatel bude po Poskytovateli požadovat činnost, která je nad rámec provedení elektronické aukce uvedené v základním popisu, souhlasí se zpoplatněním takovéto činnosti. Přesná specifikace činnosti nad rámec provedení aukce musí být uvedena ve Smlouvě o provedení elektronické aukce mezi Poskytovatelem a Vyhlašovatelem.
 1. Rozhodne-li se Vyhlašovatel od zahájené nebo dokončené elektronické aukce upustit, popř. neuzavřít Smlouvu s Vítězem elektronické aukce, který splnil kritéria elektronické aukce, má Poskytovatel nárok na úhradu smluvní pokuty od Vyhlašovatele ve výši 50% Aukční jistoty. Tato smluvní pokuta je splatná do 10 pracovních dnů na základě faktury vydané Poskytovatelem. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé Poskytovateli. Toto ustanovení neplatí, pokud si Vyhlašovatel stanovil ve Smlouvě o provedení elektronické aukce limitní cenu a vítězná nabídka jí nedosáhla.
 1. Rozhodne-li se Vyhlašovatel od zahájené nebo dokončené elektronické aukce upustit, popř. neuzavřít Smlouvu s Vítězem elektronické aukce, který splnil kritéria elektronické aukce, má Vítěz aukce nárok na úhradu smluvní pokuty od Vyhlašovatele ve výši 50% Aukční jistoty. Tato smluvní pokuta je splatná do 10 pracovních dnů na základě výzvy, kterou zašle Vítěz aukce Vyhlašovateli. Toto ustanovení neplatí, pokud si Vyhlašovatel stanovil Limitní cenu a vítězná nabídka jí nedosáhla.
 1. V případě, že bude upuštěno od konání aukce z vůle Vyhlašovatele nejpozději 1 den před jejím zahájením, vyrozumí o tom Poskytovatel všechny Účastníky aukce. V takovém případě nemají Poskytovatel aukce ani Účastníci aukce žádný nárok na náhradu nákladů spojených s organizováním aukce, o čemž musí být Účastníci aukce Poskytovatelem aukce zvláštně poučeni v Aukční vyhlášce. Vyhlašovatel ani Poskytovatel nehradí v žádném případě jakékoli náklady, které měl Účastník aukce s případnou účastí v elektronické aukci. Aukční jistota bude v takovém případě vrácena všem Účastníkům aukce na účet, ze kterého Aukční jistotu zaslali.

 

Společná ustanovení

XIV. Aukční síň

V Aukční síni Poskytovatel oznamuje a zveřejňuje informace, které jsou závazné pro konání a účast v elektronické aukci.

Tyto údaje jsou zejména:

 1. Označení Vyhlašovatele a Poskytovatele elektronické aukce.
 2. Forma a typ aukce.
 3. Datum a čas zahájení a ukončení aukce.
 4. Označení a popis Předmětu aukce.
 5. Údaje o Předmětu aukce v Aukční síni nebo jejich část, zejména pak o popisu stavu Předmětu aukce a o právech a závazcích na Předmětu aukce váznoucích.
 6. Vyvolávací cena a stanovený minimální příhoz, který může Účastník aukce učinit.
 7. Informace ohledně Aukční jistoty.
 8. Datum, čas a místo konání prohlídky předmětu elektronické aukce a organizační opatření k zabezpečení prohlídky.
 9. Lhůtu pro úhradu ceny dosažené v elektronické aukci, pokud ji neupravuje přímo smlouva mezi Vítězem a Vyhlašovatelem aukce.
 10. Návrh znění kupní smlouvy, nájemní smlouvy nebo smlouvy o budoucí kupní smlouvě podle Předmětu elektronické aukce.
 11. Návrh smlouvy o advokátní úschově.
 12. Aukční vyhláška.
 13. Další podmínky pro účast v aukci (jako např. ověření totožnosti, čestné prohlášení, prokázání bonity apod.), jsou-li požadovány.

V případě rozporu mezi podmínkami v Aukční síni a Všeobecnými obchodními podmínkami, mají přednost podmínky uvedené v Aukční síni.

Údaje o Předmětu aukce jsou uvedeny pouze podle dostupných informací získaných od Vyhlašovatele. Poskytovatel neodpovídá za pravdivost údajů o Předmětu aukce.

XV. Vyloučení odpovědnosti Poskytovatele

Poskytovatel neručí za pravdivost a úplnost informací poskytnutých Vyhlašovatelem Poskytovateli pro účely aukce. Odpovědnost Poskytovatele je vyloučena v případě překážky, jež nastane nezávisle na vůli Poskytovatele a brání mu ve splnění jeho povinnosti, za předpokladu, že Poskytovatel nemohl tuto překážku odvrátit nebo předvídat. V případě takovéto překážky Poskytovatel oznámí Vyhlašovateli povahu překážky, která mu brání v plnění povinnosti a důsledky, případně návrh řešení. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení smluvní povinnosti, pokud k takovému porušení došlo v důsledku porušení smluvní povinnosti Vyhlašovatele.

XVI. Práva a Povinnosti Poskytovatele 

Poskytovatel se zavazuje provést elektronickou aukci zodpovědně, poctivě a s vynaložením svých odborných znalostí a technického vybavení.

Technické vybavení Poskytovatele umožňuje vytvoření elektronické Aukční síně Poskytovatelem a uživatelské zpřístupnění aukce, a to v souladu se zadáním a podklady předanými Vyhlašovatelem všem přihlášeným Účastníkům aukce.

Poskytovatel se zavazuje zajistit přípravu aplikace aukce tak, aby byl její průběh řádný, a aby se v elektronické aukci dosáhlo, pokud možno, nejvyšší nabídky. Poskytovatel však negarantuje rychlost připojení jednotlivých uživatelů, rovněž rychlost reakce kliku zobrazeného na počítači uživatele, jeho promítnutí do aukčního systému a konkrétní aukce, jíž se Účastník aukce účastní.

Poskytovatel neodpovídá uživatelům za škodu, která vznikne v souvislosti s provozem portálu www.prodano123.cz.  Poskytovatel zejména neodpovídá za výpadky či omezení dostupnosti telekomunikační sítě, jakož i sítě elektronických komunikací (internet), jejichž prostřednictvím se uskutečňuje přenos dat, a to jak na straně uživatele, tak na straně Poskytovatele, popř. na straně dalších zúčastněných osob. Poskytovatel rovněž neodpovídá za rychlost přenosu dat a též její případné snížení. Poskytovatel nenese odpovědnost za spolehlivost a funkčnost sítě elektronických komunikací a za chyby vzniklé v důsledku poruch či ztrát při přenosu dat. Účastníci aukce nejsou oprávněni při účasti na aukcích používat jakékoli prostředky (HW či SW), které by mohly mít za následek jejich neoprávněné zvýhodnění oproti jiným Účastníkům aukce, popřípadě by mohly ovlivnit průběh aukce, či samotný chod portálu www.prodano123.cz.

V případě nedostupnosti nebo omezené dostupnosti portálu www.prodano123.cz je Poskytovatel oprávněn aukci prodloužit nebo opakovat.

Poskytovatel je oprávněn elektronickou aukci ukončit bez důvodu. V takovém případě je nárok na náhradu škody vyloučen.

V případě nevymahatelnosti nebo neúčinnosti jakéhokoli ujednání Všeobecných obchodních podmínek bude takové ustanovení neúčinné jen v rozsahu jeho nevymahatelnosti nebo neplatnosti, zbývající ustanovení zůstávají závazná a plně platná a účinná. Poskytovatel a Účastník aukce souhlasí s tím, že budou v dobré víře jednat, aby se shodli na změnách nebo doplňcích ve Smlouvách a těchto Všeobecných obchodních podmínkách, které jsou nezbytné pro uskutečnění záměru k provedení aukce ve světle takové nevymahatelnosti nebo neplatnosti.

XVII. Řešení případných sporů

Poskytovatel, Vyhlašovatel a Účastník souhlasí, že jejich vztahy se budou řídit ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem. Pokud je alespoň jedna se Smluvních stran posuzována jako spotřebitel, má právo, v případě sporu, na mimosoudní řešení při ČOI, a to na adrese:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email:adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz"

Všechny případné spory, vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Strany nejprve využijí moderní řešení sporu formou on-line řízení.

XVIII. Vzájemná komunikace a doručování písemností  

Poskytovatel, Vyhlašovatel a Účastník aukce souhlasí, že na adresy jimi uvedené jim lze doručovat písemnosti. Písemnosti jim určené, zasílané doporučeně na uvedené adresy, budou považovány za doručené uplynutím 10 pracovních dnů od jejich odeslání na uvedené adresy. Za případné pochybení pošty Poskytovatel nenese odpovědnost. Z toho důvodu Vyhlašovatel i Účastník aukce sdělí Poskytovateli své emailové adresy a ve vlastním zájmu obdržení emailů, zaslaných jim Poskytovatelem, potvrdí a současně zajistí, aby k emailovým zprávám Poskytovatelem zasílaných, neměla přístup třetí osoba.

XIX. Změny Všeobecných obchodních podmínek 

Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit.

V takovém případě je Provozovatel povinen oznámit Zájemci resp. Účastníkovi novou verzi podmínek nejméně 30 dnů přede dnem jejich účinnosti, a to zasláním nové verze na e-mailovou adresu nebo zveřejněním na webových stránkách Poskytovatele. Zájemce resp. Účastník je povinen se s novou verzí Obchodních podmínek seznámit, a jestliže do 14 dnů ode dne, kdy byl o nové verzi Obchodních podmínek uvědomen, neoznámí Poskytovateli, že se změnou nesouhlasí, má se za to, že s novou verzí Obchodních podmínek souhlasí. V případě, že ve stanovené lhůtě Zájemce resp. Účastník oznámí Poskytovateli svůj nesouhlas s novou verzí, má právo zrušit svou registraci v aukčním systému popř. vypovědět Smlouvu o účasti v elektronické aukci s platností v okamžiku doručení výpovědi Poskytovateli. Na již probíhající aukce bude použito dosavadní znění Všeobecných obchodních podmínek.

Pro účely aukcí a těchto Všeobecných obchodních podmínek se Smlouvou rozumí i jiná smlouva, než je uvedeno v některých odstavcích těchto VOP, např. Smlouva o převodu družstevního nebo obchodního podílu apod.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 7.11.2019 a nahrazují předchozí Všeobecné obchodní podmínky.

                                                         

V Praze dne 7.11.2019

 

Martina Dobnerová

Jednatelka Zareta plus s.r.o.